สไลด์1

โร้ดโชว์ Roadshow

“DIF – We Give You Different to Make a Difference.”

โร้ดโชว์ Roadshow

“DIF – We Give You Different to Make a Difference.”

โร้ดโชว์ Roadshow กิจกรรมทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงในพื้นที่ที่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ตลาด โรงงาน อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย ฯลฯ โดยผ่านการทำกิจกรรมรูปแบบต่างๆเช่น ทีมMC ประกาศประชาสัมพันธ์ การแจกสินค้าตัวอย่าง sampling ใบปลิว ชงชิมสินค้า พร้อมบู้ท อุปกรณ์ตบแต่ง รวมถึงการเดินประชาสัมพันธ์ในพื้นที่โดยรอบ บริษัทดิฟ มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี กำลังคนเพียบพร้อม สามารถดำเนินการวางแผน คัดสรรทีมงาน สำรวจพื้นที่ผลิต รวมถึงบริหารจัดการแผนงานให้ตรงตามแผนงาน ได้ทั่วประเทศ